•  

  PK

   

  Paula Kaminski - Principal

  pkaminski@gsiccharter.com

  Phone:  706-434-8085

  Fax:      706-434-8086